گزارش جشن صدسالگی دبیرستان ماندگار شهید بهشتی(شاهپور)رشت