اساسنامه
«بسمه تعالي»
اساسنامه انجمن دانش آموختگان دبیرستان ماندگار شهید دکتر بهشتی رشت
مجمع عمومي امنا
فصل اول - كليات و اهداف:
ماده 1-نام سازمان مردم نهاد مورد نظرانجمن دانش آموختگان دبیرستان ماندگار شهید دکتر بهشتی رشت است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار «انجمن» ناميده مي شود.

ماده 2-نوع فعاليت: كليه فعاليتهاي انجمن، غيرسياسي، غيرانتفاعي و غيردولتي بوده و درموضوع فرهنگی و اجتماعی با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران و اين اساسنامه فعاليت خواهد نمود.

ماده 3-محدوده فعاليت انجمن در سطح شهر رشت می باشد.

ماده 4 -محل : مركز اصلي انجمن به نشانی: استان گیلان ، شهرستان رشت، خیابان حافظ، نبش قلمستان، جنب فروشگاه تاسیساتی خدادادی، کد پستی63111-41388 واقع است و در صورت لزوم مي تواندپس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشورشعبه يا دفتر نمايندگي ايجاد نمايد.

ماده 5-تابعيت : انجمن تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خودرا به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند.

ماده 6 -مدت فعاليت انجمن از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد.

ماده 7– انجمن فاقد سرمایه و دارایی می باشد .

ماده 8 -هيأت موسس انجمن اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل انجمن قيام نموده‌ و بعد ازتأسيس تحت عنوان موسس مسووليتي نخواهند داشت.

ماده 9 -اهداف انجمن عبارتند از:
الف : كليات:
1- ایجادهم افزایی ومودت وحفظ ارتباط مستمربین دانش آموختگان دبیرستان شهیدبهشتی ازابتدای تاسیس تاکنون
2- تلاش درجهت ارتقای علمی،فرهنگی و اجتماعی دانش آموختگان دبیرستان شهیدبهشتی
3- ایجادزمینه تحکیم ارتباطات علمی،فرهنگی اجتماعی فیمابین این انجمن باسایرمراکزعلمی وفرهنگی واجتماعی باهدف شناسایی قابلیتهاونیازمندیهای یکدیگروتصمیم سازی باتبادل تجربیات واطلاعات درجهت رفع موانع ونیازهای طرفین
ب : روش اجراي اهداف :
1- برگزاری کنفرانسها، سمینارها و گردهمائیهای علمی، فنی و اجتماعی به منظور بالاتر بردن دانش فنی و تخصصی اعضاء، بررسی مشکلات مربوطه و ارائه راه حلهای مناسب.
2- آشنا نمودن دانش آموزان ، دبیران و اعضا با محیط های صنعتی، علمی و فنی از طریق بازدیدهای علمی و تأمین دوره های کارآموزی مناسب برای دانش آموزان .
3- انجام پروژههای مشترک علمی وفنی بین دانش آموختگان و دانش آموزان با بخشهای اجرائی کشور.
4- تلاش در برگزاری دوره هایی برای ادامة تحصیل یا ارتقاء علمی دانش آموختگان بصورت رسمی یا غیر رسمی از طریق انجمن با همکاری بخشهای اجرائی کشور.
5- ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده دانش آموختگان از امکانات علمی و تحقیقاتی، فرهنگی و ورزشی استان گیلان.
6- امکان استفاده اعضاء و دانش آموزان از امکانات علمی، فنی و تحقیقاتی مراکز صنعتی، فنی، پژوهشی و اجرائی کشور با توجه به ضوابط هر یک از بخشهای ذیربط.
7- ایجاد امکانات و تسهیلات رفاهی برای اعضاء .
8- تلاش برای تحکیم روابط فیمابین دانش آموختگان از طریق فعالیتهای ورزشی، تشکیل اردو، گردهمائی ومانندآن.
9- ایجاد ارتباط با سایر کانونها، مؤسسات و انجمنهای علمی، تحقیقاتی و فنی مرتبط با اهداف انجمن.
10-سازماندهی لازم برای جذب منابع مالی وکمکهای مردمی و هدایت آنها درراستای پیشبرد اهداف انجمن.

ماده 10- انواع عضویت در انجمن
1- اعضای اصلی: همان اعضای مجمع عمومی امناء می باشند که دارای حق حضور و رای در مجامع می باشند.
2- اعضای عادی: تمامی اعضای انجمن غیر از اعضای اصلی عضو عادی محسوب می شوند که دارای حق حضور و رای در مجامع نمی باشند .
تبصره1 :اعضای عادی در صورت دارا بودن شرایط لازم با تایید سه چهارم اعضای اصلی ( مجمع عمومی امناء ) میتوانند به عنوان عضو اصلی انجمن پذیرفته شوند .
تبصره2 : عضو اصلی و عادی انجمن می بایست ، حداقل یکسال در دبیرستان شهید بهشتی تحصیل را به اتمام رسانیده باشد.

ماده 11- شرایط عضویت اعضاء در انجمن:
1- اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران.
2- نداشتن ممنوعیت قانونی از فعالیت های اجتماعی.
3- حداقل یک سال سابقه تحصیل در دبیرستان شهید بهشتی
4- حداقل سن 18 سال تمام.

فصل دوم : ساختار
ماده 12 -اركان انجمن عبارتند از:1-مجمع عمومي 2- هيات مديره 3-بازرسان

ماده 13- وظايف مجمع عمومي مؤسس:
1- انجام اقدامات اوليه براي تاسيس انجمن.
2- تهيه و طرح اساسنامه و تصويب آن.
3- انتخاب اعضاء هيأت امناء
تبصره 1- اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اكثريت لازم، بار دوم با حضور يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت.
تبصره 2-تصميمات مجمع عمومي مؤسس با اكثريت دو سوم آراء حاضرين با تاييد مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي اتخاذ و رسمي مي‌شود.

ماده 14 -مجمع عمومي متشكل از اعضاي هيات امناء بوده و عاليترين مرجع تصميم گيري است كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.
تعداد اعضاي هيات امنايي 33 نفر ميباشد . که از بین اعضاء انجمن دبیرستان ماندگار شهید بهشتی رشت انتخاب میگردند.

ماده 15- چنانچه ادامه همكاري هر يك از اعضا هيات امناء به علل فوت، عزل و يا استعفاء غيرممكن شود، هيات امناء شخص واجد شرايط و مورد اعتماد ديگري را با راي اكثريت نسبي اعضا بعنوان عضو هيات امناء انتخاب مي نمايد .

ماده 16 -اعضاء هیات امناء می بایست شرایط ذیل رادارا باشند: 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران2-اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران . 3- داشتن حسن شهرت شغلی و اجتماعی 4- داشتن حسن شهرت در التزام به احکام اسلامی. 5- نداشتن سوء پیشینه کیفری و وابستگی به احزاب و گروههای محارب با نظام جمهوری اسلامی ایران. 6- دارا بودن سابقه حداقل یکساله تحصیل دردبیرستان شهید بهشتی رشت .

ماده 17 -مجمع عمومي عادي امناء حداقل یکبار در سال تشكيل خواهد شد. جلسه با حضور نصف به علاوه يك اعضا در بار اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود.
تبصره 1– اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به علاوه يك آراء حاضرين در جلسه رسمي مجمع مي باشد مگر در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه بااكثريت نسبي خواهد بود. درصورتي كه دردعوت نخست، اكثريت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 10(ده) روز تشكيل و با هر تعداد از اعضاي حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت.
تبصره 2- مجمع عمومي امناء ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيات مديره يا بازرس (ها) يا يك ‌پنجم اعضاء هيات امناء در صورتي كه هيات مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضاء مبني بر تشكيل مجمع عمل ننمايد،تشكيل مي گردد.
تبصره 3- دعوت براي مجمع عمومي عادي صرفا" از طريق درج آگهي درروزنامه كثيرالانتشار حداقل 10 روز و حداكثر 40 روز قبل از برگزاري صورت مي‌پذيرد.
تبصره 4- روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي‌هاروزنامه گیلان امروز مي‌باشد.

ماده 18 -وظايف مجمع عمومي عادي امناء:
1- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان (اصلي و علي البدل) 2- استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس (ها)؛3- تعيين خط مشي كلي انجمن؛4- بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هيات مديره5- تعيين عضو جانشين هيات امناء 6- تصويب ترازنامه و بودجه مركز7- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها8- عزل اعضاي امنا، هيات مديره و بازرسان. 9-تدوین آئین نامه داخلی در راستای اهداف انجمن .

ماده 19-مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:
1- با درخواست اكثريت اعضاي هيات مديره يا بازرس .
2- با درخواست يك‌ پنجم اعضاي امناء .
تبصره 1- دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده صرفا" از طریق روزنامه کثیر الانتشار بوده و حداقل 10 (ده) روز قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضای امناء خواهد رسيد .
تبصره 2 – اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده بار اول حضور سه چهارم اعضای هیات امناء مي باشد و در بار دوم با حضور نصف به اضافه یک اعضاي امناء تشكيل مي‌گردد.
تبصره 3 – تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده با تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 20 -وظايف مجمع عمومي فوق‌العاده :1- تصويب تغييرات اساسنامه 2- بررسي و تصويب يا رد انحلال انجمن3- تغيير در ميزان سرمايه4- انحلال قبل از موعد5- هرگونه تغيير در ماهيت.

ماده 21 -جلسات مجامع عمومي امنا توسط هيات رئيسه‌اي مركب ازيك رئيس، نائب رئیس دو ناظراداره و يك منشي مي‌شوند .
تبصره 1- اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيات مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي، انتخاب خواهند شد.
تبصره 2 – مدت ماموریت هیات رئیسه هیات امناء 2 سال و همزمان با پایان ماموریت قانونی اعضای هیات مدیره پایان می یابد.

ماده 22 -هيات مديره : انجمن داراي هيات مديره اي مركب از نفر9 عضو اصلي و2 نفر عضوعلي‌البدل خواهد بود. که از بین هیات امنا ء یا سایراعضاء انجمن انتخاب خواهند گردید .
تبصره 1- جلسات هيات مديره با حضور بيش از نصف اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرا حاضرين معتبر خواهد بود.
تبصره 2 – شركت اعضاي هيات مديره در جلسات آن ضروريست و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا3 جلسه متوالي يا5 جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود.
تبصره 3 – دعوت از اعضاي هيات مديره بايد حداقل روز قبل از تشكيل جلسه به صورت قانوني انجام پذيرد.

ماده 23- در صورت استعفاء يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيات مديره يا بازرس عضوعلي‌البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره يا بازرسي بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.
در صورتيكه تعداد هيات مديره يا بازرس به هر دليل كمتر از تعداداعضاء اصلي شود و ورود اعضاء علي البدل نيز موجب تكميل آن نشود مجمع عمومي حسب موردبه صورت عادي يا به صورت فوق العاده جهت تكميل تعداد باقيمانده اعضا برگزار خواهدگرديد.

ماده 24-هيات مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر3 ماه یک بار تشكيل مي‌گردد بنابه ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد.
تبصره:نحوه تشكيل جلسه فوق‌العاده بموجب آئين‌نامه داخلي است كه به تصويب هيأت امناء خواهد رسيد.
ماده 25-اعضاي هيات مديره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي دهند از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار و یک نفر دبیر انتخاب خواهند نمود، حدوداختيارات آنها را اساسنامه يا آيين نامه‌‌اي كه به تصويب مجمع عمومي امنا خواهدرسيد مشخص مي‌نمايد.
تبصره 1- هيات مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذكررا از سمت هاي مذكور عزل كند.
تبصره 2- هيات مديره در صورت لزوم مي تواند سمتهاي ديگري براي ساير اعضا هيات مديره تعريف نمايد.

ماده 26-هيات مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هيات مديره براي دوره‌هاي بعدي بلامانع بوده همچنين هيات مديره موظف است حداكثر 3 ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي امنا به منظور انتخابات هيات مديره جديد دعوت نمايد.هيات مديره قبل از درج آگهي موظف است دستور و زمان برگزاري مجمع را به تائيد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مراجع ذيربط و ذيصلاح اعلام نمايد.

ماده 27-هيات مديره نماينده قانوني انجمن بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذيل مي باشد:
حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابها ،پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش مصالحه و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هرشخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هيات مديره واگذار گرديده. به طور كلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي راكه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي ميباشد پس از تصويب مجمع به نام انجمن انجام دهد.
تبصره 1– جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص هيات امنااست ، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعايت حدود اهداف واساسنامه را دارا مي باشد
تبصره 2– هيات مديره پس از تصويب مي‌تواند در انجام معاملات و يا پرداخت هزينه‌هاي جاري انجمن تا مبلغ یک میلیون ريال بدون تصويب مجمع عمومي رأساً اقدام نمايد.

ماده 28-بمنظور پیشبرد اهداف انجمن در زمینه های تخصصی کمیته هایی تشکیل خواهد شد . تعریف و شرح وظایف این کمیته ها با تصویب هیات امناء و در قالب آئین نامه داخلی انجمن صورت می پذیرد .

ماده 29-مجمع عمومي عادي امنا 2نفر را بعنوان بازرس اصلي و 1نفر را بعنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهد نمود.

ماده 30- هيأت مديره از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين مي‌نمايد .
تبصره : مديرعامل نميتواند درعين حال رئيس هيأت مديره باشد مگرباتصويب سه چهارم آراء حاضرين اعضاي مجمع عمومي

ماده 31- بازرس ميتوانددرهرموقع هرگونه رسيدگي و بازرسي را درموردعمليات انجمن انجام داده واسنادومدارك واطلاعات مربوطه رامطالبه كرده و موردرسيدگي قراردهد و درصورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد.
ماده 32- هيأت مديره و بازرسان تا زمانيكه جانشين آنها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده انددر مسئوليت خود باقي خواهند بود.

ماده 33-اشخاص ذيل نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:
1- كساني كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي كلاً و يا بعضاً محروم شده باشند؛
2- مديران و مدير عامل؛3- اقرباي سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛4- همسر اشخاص مذكور دربند2.
تبصره :انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده34-وظايف بازرس بشرح ذيل است :1- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي امناء
2- مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم ازمالي وغيرمالي وتهيه گزارش عملكردبراي اطلاع مجمع عمومي
3- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي امناء
4- اظهار نظر كتبي درباره صحت صورت دارايي ، عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه هيات مديره و مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند.
5- ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شركت نمايد .

ماده 35- مديرعامل بالاترين مقام اجرايي انجمن است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره و اساسنامه به وي تفويض ميگردد نماينده انجمن محسوب می شود.
تبصره1-عزل مدير عامل از اختيارات هيأت مديره مي باشد كه بايد مستندو مدلل باشد.
تبصره 2- اگر مديرعامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عاملي اواز مدت عضويتش در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود، ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي باشد.
تبصره 3- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور باامضاي مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيأت مديره و بامهر انجمن معتبر خواهد بود و امضای اوراق عادی واداری ونامه ها با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر انجمن خواهد بود .

ماده 36 - مديرعامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليتهاي ذيل مي باشد :
1- نمايندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي؛
2- استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هيات مديره؛
3- نگهداري دارايي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر ؛
4- اعمال اختياراتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب هيأت مديره به وي تفويض شده باشد؛
5- ارائه پيشنهادهاي لازم درزمينه گسترش، بهبودو هماهنگي درفعاليتهاي انجمن به هيأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي؛
6- تهيه پيش نويس ترازنامه، بودجه، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيأت مديره و ارسال به مجمع عمومي؛
7- تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در هيأت مديره؛
8- نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمايندگي ها و دفاتر؛
9- پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذكر علل موجه براي تصويب به هيأت مديره؛
10- انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه و آئین نامه داخلی به مديرعامل محول شده يا بشود.

ماده 37- حقوق و مزاياي مديرعامل بوسيله هيأت مديره تعيين مي شود.
در صورتيكه مديرعامل از اعضاي هيأت مديره نباشد بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيأت مديره شركت نمايد.

ماده 38- مدت ماموريت مديرعامل از مدت ماموريت هيأت مديره تجاوز نخواهد كرد و تغيير ياتجديد انتخاب او نيز بلامانع است به هرصورت مديرعامل درصورت انقضاء مدت ماموريت موظف است تاتعيين جانشين وظايف محوله راانجام دهد.

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه
ماده 39- بودجه انجمن از طريق ذيل تأمين مي‌شود.
الف) هديه، اعانه وهبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي و دولتي و غيردولتي.
ب) وقف و حبس.
پ)وجوه حاصل ازفعاليتهاي انجام شده درچارچوب موضوع فعاليت، اهداف و اساسنامه سازمان و اين آئين‌نامه.

ماده 40 -درآمد و هزينه هاي مركز در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مراجع ذيربط ارايه خواهد شد.
تبصره 1- هيأت مديره مكلف است كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد وچنانچه وجوهي مازاد برهزينه هاي انجمن موجوداست درحساب مخصوصي بنام انجمن نزديكي ازبانكهاي رسمي ايران نگهداري نمايد.
تبصره 2- سال مالي انجمن منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان سال ختم مي‌شود به استثناء سال مالي اول كه از بدوتاسيس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود.
تبصره 3- مكاتبات رسمي انجمن با امضاي مدير عامل صورت مي‌پذيرد.
تبصره 4-كليه مدارك ، پرونده ها و مكاتبات در دفترمركزي نگهداري مي شود.
تبصره 5– مصوبات و صورتجلسات هيأت مديره دردفاتر مخصوص بترتيب تاريخ ثبت وبه امضاي اعضاي ذيربط خواهد رسيد.

ماده 41- هيأت مديره مكلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصويب مجمع عمومي رسانده و نتيجه آن را براي انجام تشريفات اداري ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد.

ماده 42- هيأت مديره مكلف است محل انجمن و تغييرات بعدي آن را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد.

ماده43 - انجمن داراي سربرگ، مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيأت مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد . هيأت مديره مكلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت و ثبت شركتها ارسال نمايد.
تبصره-هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤليت قانوني دارد.

ماده 44- انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومي فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها ووصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم اعم از منقول و غير منقول دارايي انجمن را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برساند. هيات مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نمايد.
تبصره 1- مجمع عمومي فوق‌العاده موظف است دارايي سازمان را پس از انحلال كه با نظارت مرجع صدور پروانه به يكي ازسازمانهاي مردم‌نهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين مي‌گردد، واگذار نمايد.
تبصره2-تصفيه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت.
تبصره 3- هيات تصفيه از بين خود يك نفر را بعنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد.
تبصره 4- مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شركتها ارائه نمايد.

ماده 45 -چنانچه فعاليتهاي مندرج در اهداف اين اساسنامه نيازمند كسب مجوز خاص از سايردستگاه هاي دولتي باشد، مركز موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظر اقدام نمايد.

ماده 46 -مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس آئين‌نامه ذيربط تأسيس وفعاليت سازمانهاي مردم‌نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده 47-اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 47 ماده و 37 تبصره در نشست مورخ ........................ مجمع عمومي موسس به تصويب رسيد.