اهداف انجمن
اهداف انجمن
تشکیل انجمن دانش آموختگان دبیرستان ماندگار شهید دکتر بهشتی با اهداف زیر :
ایجاد هم افزایی و دوستی بیشتر در بین دانش آموختگان همدبیرستانی و معرفی سوابق علمی و شغلی آنان از طریق موارد ذیل بدلیل داشتن ریشه مشترک (دبیرستان)
- اطلاع رسانی درمورد دبیرستان ماندگار بهشتی (شاهپور ) ازجمله گردهماییها و سمینارها و اخبار و...