به مناسبت هفته تربیت بدنی اتفاق افتاد...
به مناسبت هفته تربیت بدنی اتفاق افتاد...
پیمودن مسیر انزلی تا رشت توسط دانش اموختگان دبیرستان ماندگار شهید بهشتی(شاهپور) رشت،بمناسبت هفته تربیت بدنی
بمناسبت هفته تربیت بدنی همانند سالهای گذشته تعدادی از ورزشکاران از جمله لیدو رابونیک و شاهد حرفت کار دانش‌آموخته ۶۸ دبیرستان بهشتی(شاهپور) روز جمعه ۲۵مهر۹۸ مسیر انزلی تا رشت را دویدند