مراسم کاشت درخت
مراسم کاشت درخت
مراسم کاشت درخت به نام اساتید فارغ التحصیلان دبیرستان ماندگار شهید دکتر بهشتی رشت