کسب مقام اول طلای مسابقات دومیدانی وپرش و پرتاب وزنه دبیرستان ماندگار شهیدبهشتی رشت
894